Dòng vào Giao dịch - Đầu ra Chi tiêu các Dải tuổi

Dòng vào Giao dịch - Đầu ra Chi tiêu các Dải tuổi là một tập hợp tất cả các đầu ra đã chi tiêu/sử dụng được tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể, chảy vào ví của sàn giao dịch.

Định nghĩa

Dòng vào Giao dịch - Đầu ra Chi tiêu các Dải tuổi là một tập hợp tất cả các đầu ra đã chi tiêu được tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể chảy vào ví của sàn giao dịch. Môi dải màu đại diện cho tổng giá trị của các đầu ra đã chi tiêu chảy vào các sàn giao dịch, được tạo lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị. Chỉ số này tóm tắt dòng vốn vào các sàn giao dịch từ những người nắm giữ ngắn và dài hạn.

Exchange Inflow - Spent Output Age Bands=uinflow-utxostvalueuI(ailifespanu<bi)\text{Exchange Inflow - Spent Output Age Bands}=\sum_{u \in \text{inflow-utxos}_t} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_u < b_i)
\text{Exchange Inflow - Spent Output Age Bands(%)}\frac{\sum_{u \in \text{inflow-utxos}_t} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_u < b_i)}{\sum_{u \in \text{inflow-utxos}_t} \text{value}_{u}} * 100
[ai,bi)[[0,1d),[1d,1w),[1w,1m),[1m,3m),[3m,6m),[6m,12m),[12m,18m),[18m,24m)[2y,3y),[3y,5y),[5y,7y),[7y,10y),[10y,inf)[a_i, bi) \in [[0, 1d), [1d, 1w), [1w, 1m), [1m, 3m), [3m, 6m), [6m, 12m), [12m, 18m), [18m, 24m)\\ [2y, 3y), [3y, 5y), [5y, 7y), [7y, 10y), [10y, \inf)

Chỉ số

Định nghĩa

Dòng vào Giao dịch - Đầu ra Chi tiêu các Dải tuổi

Mỗi dải màu đại diện cho tổng giá trị của các kết quả đầu ra đã chi tiêu chảy vào các sàn giao dịch, được tạo lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị.

Dòng vào Giao dịch - Đầu ra Chi tiêu các Dải tuổi (%)

Mỗi dải màu đại diện cho tỷ lệ tổng giá trị đầu ra đã chi tiêu được chuyển vào các sàn giao dịch, được tạo lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị.

Diễn giải

Chỉ báo này tóm tắt hành vi của những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn cùng với các hành động giá. Khi giá tăng/giảm, nên để ý các giá trị trong Dải tuổi đầu ra đã sử dụng để hiểu rõ hơn về thị trường thông qua phân tích những người tham gia.

Không giống như Các dải tuổi UTXO, Các dải tuổi Đầu ra đã Chi tiêu/sử dụng tập trung vào các UTXO đã bị phá hủy trong cửa sổ số liệu thiết lập. Với sự trợ giúp của Các dải tuổi Đầu ra đã Chi tiêu/sử dụng, có thể xác định chính xác các UTXO cũ nào đã bị phá hủy với số lượng bao nhiêu. Sử dụng kiến thức này, các nhà đầu tư có thể tương quan bất kỳ chuyển động giá hoặc thay đổi nào trong mạng với hành vi của những người nắm giữ dài/ngắn hạn.

Khác với Các dải tuổi Đầu ra đã Chi tiêu/sử dụng thông thường, Dòng vào Giao dịch - Các dải tuổi Đầu ra đã Chi tiêu/sử dụng sàng lọc cụ thể đầu ra đã chi tiêu/sử dụng liên quan đến các địa chỉ ví của các sàn giao dịch và do đó cung cấp thông tin chi tiết mạnh mẽ như dưới đây

1) Nhắm mục tiêu đặc điểm cụ thể của các đồng xu đối với Dòng vào Giao dịch (Dài hạn / Ngắn hạn / Đồng xu của nhóm thực thể)

Lấy ví dụ nếu một dòng tiền lớn xuất hiện tới địa chỉ Ví của Binance, thì việc diễn giải từ Exchange Inflow - Spent Output Age Bands (Binance) có thể cho biết liệu tiền của những người nắm giữ dài hạn/ngắn hạn có chịu trách nhiệm cho phần lớn dòng tiền đó hay không. Nếu biến động giá mạnh xảy ra sau khi dòng tiền vào, sẽ hợp lý khi suy luận rằng "Dòng vào xảy ra trên Binance là bởi các nhà đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn đã đẩy giá lên hoặc xuống"

2) Lần theo dấu vết các đồng tiền dài/ngắn hạn chảy vào sàn giao dịch

Nếu các đồng tiền của một nhóm tuổi nhất định được chuyển tới sàn giao dịch, người dùng CryptoQuant có thể so sánh mô hình, hành vi trong qua khứ của nhóm đó và xem xét tình hình thị trường và hành động tương ứng ở hiện tại

Bằng giá trị của dữ liệu

  • Giá trị cao (Giá trị gốc) & Mức thống trị (%) trong một số Đầu ra Các dải tuổi đã Chi tiêu/sử dụng - Chủ yếu chịu trách nhiệm cho những thay đổi trong mạng lưới

Lấy ví dụ nếu Dải tuổi UTXO từ 3 năm đến 5 năm có Đầu ra đã chi tiêu/sử dụng lớn nhất về giá trị hoặc mức độ thống trị, thì có thể hiểu rằng các nhà đầu tư từ 3 năm đến 5 năm hầu như chịu trách nhiệm cho bất kỳ biến động hoặc thay đổi giá nào đó xảy ra trên thị trường trong khung số liệu được thiết lâp.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated