Sàn tới sàn

Tổng số tiền được chuyển từ sàn giao dịch này sang địa chỉ ví của sàn khác

Định nghĩa

Tổng số tiền được chuyển từ sàn giao dịch sang các ví của sàn giao dịch khác.

Chỉ số

Miêu tả

Flow Total/Tổng dòng

Tổng số BTC được chuyển từ sàn giao dịch sang các ví của sàn giao dịch khác.

Flow Mean/Trung bình dòng

Lượng BTC trung bình được chuyển từ sàn giao dịch này sang các ví của sàn giao dịch khác.

Transactions Count Flow/ Đếm lưu lượng giao dịch

Số lượng giao dịch từ sàn này sang địa chỉ ví

sàn giao dịch khác.

Giá trị trung bình là Tổng luồng chia cho số đếm lưu lượng giao dịch. Các đầu vào dữ liệu được thu nhập từ giao dịch đầu tiên giữa hai thực thể.

Liên kết đến dữ liệu của chúng tôi

Last updated