Tỷ lệ dòng vốn

Tổng số lượng BTC chảy vào hoặc rút ra của sàn giao dịch chia cho Tổng số lượng BTC được dịch chuyển trên toàn bộ mạng Bitcoin.

Định nghĩa

Tổng số lượng BTC chảy vào hoặc rút ra của sàn giao dịch chia cho tổng lượng BTC được chuyển trên toàn bộ mạng lưới Bitcoin.

Fund Flow Ratio=Total Exchange Inflows + Outflows in BTCTotal Transferred BTC (whole network)\text{Fund Flow Ratio} = \frac{\text{Total Exchange Inflows + Outflows in BTC}}{\text{Total Transferred BTC (whole network)}}

Diễn giải

Tỷ lệ dòng vốn (tiền) cung cấp số Bitcoin mà các sàn giao dịch chiếm giữ trong số Bitcoin được gửi cơ bản trong mạng.

  • Giá trị cao: Các nhà đầu tư đang tích cực sử dụng các sàn giao dịch

  • Giá trị thấp: Các nhà đầu tư đang sử dụng các sàn giao dịch với tỷ lệ thấp

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated