Tỷ lệ Nguồn cung Giao dịch

Tỷ lệ Nguồn cung Giao dịch được tính bằng Dự trữ Giao dịch chia cho Tổng cung

Định nghĩa

Tỷ lệ Nguồn cung Giao dịch được tính bằng Dự trữ Giao dịch chia cho Tổng cung. Số liệu đo lường tỷ lệ các tokens được đặt sẵn trong các địa chỉ ví giao dịch so với tổng nguồn cung của mã thông báo (tokens)

Exchange Supply Ratio=Exchange ReserveTotal Supply\text{Exchange Supply Ratio} = \frac{\text{Exchange Reserve}}{\text{Total Supply}}

Last updated