GBTC Nắm giữ tài sản kỹ thuật số

Grayscale BTC Holdings thể hiện số lượng BTC mà Grayscale đang nắm giữ cho khoản đầu tư của mình. Nó được tính bằng cách nhân số cổ phiếu đang lưu hành của GBTC và tài sản trên mỗi cổ phiếu.

Định nghĩa

Asset Holdings=Shares outstandingAsset per share\text{Asset Holdings} = \text{Shares outstanding} * \text{Asset per share}

Diễn giải

Grayscale BTC Holdings thể hiện số lượng BTC mà Grayscale đang nắm giữ cho khoản đầu tư của mình. Số liệu này cho biết tâm lý của thị trường chứng khoán trong đó giá trị cao hơn có nghĩa là tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Chỉ số này cho biết tâm lý của thị trường chứng khoán đối với BTC

  • Giá trị cao hơn có nghĩa là tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư đối với BTC trên thị trường chứng khoán.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated