GBTC Premium hoặc Chiết khấu

Chênh lệch phần trăm giữa giá thị trường (GBTC) và giá trị tài sản gốc (BTC). Premium cao hơn cho thấy thị trường tăng giá của Hoa Kỳ.

Định nghĩa

Chênh lệch phần trăm giữa giá thị trường (GBTC) và giá trị tài sản gốc BTC

Premium=GBTC priceBitcoin per share * Bitcoin priceBitcoin per share * Bitcoin price\text{Premium} = \frac{\text{GBTC price} - \text{Bitcoin per share * Bitcoin price}}{\text{Bitcoin per share * Bitcoin price}}

Diễn giải

Premium cao: cho thấy thị trường tăng giá của Hoa Kỳ, điều này cũng cho thấy rủi ro giảm giá.

Premium thấp: cho thấy thị trường giảm giá của Hoa Kỳ, điều này cũng cho thấy rủi ro tăng giá.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated