ETHE Nắm giữ tài sản kỹ thuật số

Định nghĩa

Asset Holdings=Shares outstandingAsset per share\text{Asset Holdings} = \text{Shares outstanding} * \text{Asset per share}

Diễn giải

Grayscale ETH Holdings thể hiện số lượng ETH mà Grayscale đang nắm giữ cho khoản đầu tư của mình. Số liệu này cho thấy tâm lý của thị trường chứng khoán

  • Giá trị cao hơn có nghĩa là tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư đang hướng tới ETH trên thị trường chứng khoán.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated