ETHE Premium hoặc Chiết khấu

Định nghĩa

Chênh lệch phần trăm giữa giá thị trường (ETHE) và giá trị tài sản gốc (ETHDiễn giải).

Premium=ETHE priceEthereum per share * Ethereum priceEthereum per share * Ethereum price\text{Premium} = \frac{\text{ETHE price} - \text{Ethereum per share * Ethereum price}}{\text{Ethereum per share * Ethereum price}}

Diễn giải

Premium cao: cho thấy tâm lý tăng giá của các nhà đầu tư Hoa Kỳ hướng tới ETH, điều này cũng cho thấy rủi ro giảm giá.

Premium thấp: cho thấy tâm lý giảm giá của các nhà đầu tư Hoa Kỳ hướng tới ETH, điều này cũng cho thấy rủi ro tăng giá.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated