Tỷ lệ Cá voi Giao dịch

Tổng số lượng BTC của 10 giao dịch hàng đầu (trong khái niệm về tổng lượng BTC đã gửi) chia cho tổng số lượng BTC chảy vào sàn giao dịch.

Định nghĩa

Tổng số lượng BTC của 10 giao dịch hàng đầu (trong khái niệm về tổng lượng BTC đã gửi) chia cho tổng số lượng BTC chảy vào sàn giao dịch.

Giải nghĩa

Tìm các sàn giao dịch tập trung cá voi với 10 dòng tiền vào hàng đầu. Nhìn vào quy mô tương đối của 10 dòng tiền vào hàng đầu so với tổng số dòng vào, có thể khám phá ra những cá voi sử dụng sàn giao dịch nào. Ví dụ: vì Gemini có hầu hết người dùng là cá voi, nên giá có thể tăng hoặc giảm đáng kể. Điều này có rủi ro tiềm ẩn, nhưng cũng có khả năng xảy ra chênh lệch giá.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated