Thợ đào đến Sàn Giao dịch

Tổng số tiền được chuyển từ nhóm khai thác sang địa chỉ ví Sàn giao dịch

Định nghĩa

Tổng số tiền xu được chuyển từ địa chỉ ví thợ đào sang địa chỉ ví Sàn giao dịch.

Chỉ số

Miêu tả

Flow Total/Tổng dòng

Tổng số BTC được chuyển từ nhóm khai

thác sang địa chỉ ví Giao dịch.

Flow Mean/Trung bình dòng

Lượng BTC trung bình được chuyển từ thợ

đào sang địa chỉ ví Giao dịch.

Transactions Count Flow/Đếm lưu lượng các Giao dịch

Số lượng giao dịch từ nhóm khai thác đến địa

chỉ ví Giao dịch.

Giá trị trung bình là Tổng dòng chia cho Lưu lượng đếm các Giao dịch. Các dữ liệu nhập được thu thấp từ giao dịch đầu tiên giữa hai thực thể.

Giải nghĩa

Xác định xem nhóm khai thác liên kết các thợ đào có đang chuẩn bị bán tiền xu hay không.

Không giống Dòng ra Thợ đào, dữ liệu này chỉ theo dõi chuyển động giữa nhóm khai thác và các Sàn giao dịch.

Bằng giá trị dữ liệu

  • Cao : Rất nhiều đồng tiền của thợ đào khả năng được bán - Tâm lý Giảm giá

  • Thấp : Chỉ một số ít đồng tiền của nhóm khai thác khả năng được bán - Tâm lý Tăng giá

Bằng cách kiểm tra xu hướng

  • Đang tăng : Sức bán của thợ đào đang gia tăng - Tâm lý Giảm giá

  • Đang giảm : Áp lực bán của nhóm khai thác đang giảm - Tâm lý Tăng giá

Về Dòng tiền ra của thợ đào tới Sàn giao dịch

Chuyển đến các Sàn giao dịch để có thể bán - Tâm lý Giảm giá

Chuyển tiền của họ sang các sàn giao dịch bao gồm các mục đích bán để trang trải chi phí khai thác hoặc để chuẩn bị cho khả năng bán. Các hành động bán của thợ đào bao gồm nhu cầu ngay lập tức để chi trả các chi phí hoặc để thu được lợi nhuận vượt mức bằng cách bán ở mức giá thị trường mà họ cho rằng đang được định giá cao. Cả hai trường hợp đều có liên quan đến hành vi bán, điều này đương nhiên dẫn đến việc giải thích lý do dẫn đến việc giá thị trường giảm cho thấy dấu hiệu giảm giá.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated