Tỷ lệ các Đồng tiền ổn định

Dự trữ BTC chia cho dự trữ tất cả các Đồng tiền ổn định do một sàn giao dịch nắm giữ. Điều này thường chỉ ra áp lực bán tiềm ẩn.

Định nghĩa

Dự trữ BTC chia cho tổng của tất cả dự trữ các đồng stablecoin do một sàn giao dịch nắm giữ.

Stablecoins Ratio=BTC ReserveAll Stablecoins Reserve \text{Stablecoins Ratio} = \frac{\text{BTC Reserve}} {\text{All Stablecoins Reserve}}\\\
Stablecoins Ratio(USD)= BTC Reserve in USDAll Stablecoins Reserve\text{Stablecoins Ratio(USD)} = \frac{\text{ BTC Reserve in USD}} {\text{All Stablecoins Reserve}}

Giải nghĩa

Điều này thường chỉ ra áp lực bán tiềm ẩn.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated