Trung bình Tuổi Tiền xu (MCA)

Trung bình Tuổi Tiền xu là giá trị trung bình của các sản phẩm từ đầu ra giao dịch chưa sử dụng/chi tiêu trong số ngày còn tồn tại và giá trị của nó.

Định nghĩa

Trung bình Tuổi Tiền xu là giá trị trung bình của các sản phẩm từ đầu ra giao dịch chưa sử dụng/chi tiêu (UTxO) trong số ngày còn tồn tại và giá trị của nó

MCA=uunspent outputslifespanuvalueuuunspent outputsvalueuMCA=\frac{\sum_{u \in \text{unspent outputs}}\text{lifespan}_u*\text{value}_u}{\sum_{u \in \text{unspent outputs}}\text{value}_u}

Giải nghĩa

MCA tương tự như CDD nhưng tập trung nhiều hơn vào đầu ra giao dịch chưa chi tiêu/sử dụng. Mean Coin Dollar Age là tổng giá trị của các sản phẩm của đầu ra giao dịch chưa sử dụng/chi tiêu trong số ngày tồn tại, giá trị và giá thị trường tại thời điểm được tạo ra. Chỉ báo này cho phép ước tính phần của Người nắm giữ dài hạn

  • Mean Coin Age(MCA): MCA là tuổi trung bình của UTxO. MCA giảm ngụ ý sự dịch chuyển lớn của các UTxO (Bitcoin) đã không di chuyển trong thời gian dài

  • Mean Coin Dollar Age(MCDA): MCDA là một chỉ số được tính theo giá thời điểm tạo UTxO theo USD cho MCA

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated