Lãi và Lỗ (Nguồn cung)

Lãi và Lỗ (nguồn cung) đánh giá tổng số UTxO có lãi hay không bằng cách so sánh giá giữa thời điểm được tạo và phá hủy

Định nghĩa

Lãi và Lỗ (nguồn cung) đánh giá tổng số các UTxO đang có lãi hay ngược lại bằng cách so sánh giữa thời điểm UTxO đó được tạo ra và thời điểm bị phá hủy

Supply in Profit=uutxosvalueuI(priceu>pricecreated,u)\text{Supply in Profit} = \sum_{u \in utxos} \text{value}_u * \mathbb{I}(\text{price}_u > \text{price}_{created, u})
Supply in Loss=uutxosvalueuI(priceu<pricecreated,u)\text{Supply in Loss} = \sum_{u \in utxos} \text{value}_u * \mathbb{I}(\text{price}_u < \text{price}_{created, u})
Percent Supply in Profit=100Supply in ProfitTotal Supply\text{Percent Supply in Profit} = 100 * \frac{\text{Supply in Profit}}{\text{Total Supply}}
Percent Supply in Loss=100Supply in LossTotal Supply\text{Percent Supply in Loss} = 100 * \frac{\text{Supply in Loss}}{\text{Total Supply}}

Giải nghĩa

Các chỉ số này tương tự như các chỉ sổ trong Lãi và Lỗ (UTxO) nhưng đặt trọng số nhiều hơn vào từng UTxO với giá trị của nó. Cho phép đo lường chính xác giá trị đầu ra của giao dịch Bitcoin còn tồn tại tính bằng lợi nhuận. Lãi và Lỗ (nguồn cung) được tính bằng tổng giá trị của UTxO

  • Số lượng Lãi: Tổng giá trị UTxO có lãi bằng cách so sánh giữa thời điểm được tạo và thời điệm bị phá hủy

  • Số lượng Lỗ: Tổng giá trị UTxO bị lỗ bằng cách so sánh giữa thời điểm được tạo ra và thời điểm bị phá hủy

  • Phần trăm Lãi: Tỷ lệ tổng giá trị UTxO có lãi trên tổng giá trị UTxO

  • Phần trăm Lỗ: Tỷ lệ tổng giá trị UTxO bị lỗ trên tổng giá trị UTxO

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated