Lãi và Lỗ (UTxO)

Số lượng các UTxO đang lãi hoặc lỗ bằng cách so sánh giá giữa thời điểm được tạo ra và phá hủy

Định nghĩa

Lợi nhuận và Lỗ (UTxO) đánh giá số lượng các Đầu ra chưa Sử dụng/Chi tiêu đang lãi hay lỗ bằng cách so sánh giá giữa thời điểm được ra và thời điểm bị phá hủy. Khi giá tại thời điểm bị phá hủy cao hơn giao dịch này có lãi, và ngược lại.

UTxOs in Profit=Number of UTxOs being in profit\text{UTxOs in Profit} = \text{Number of UTxOs being in profit}
UTxOs in Loss=Number of UTxOs being in loss\text{UTxOs in Loss} = \text{Number of UTxOs being in loss}
Percent UTxOs in Profit=100UTxOs in ProfitNumber of UTxOs\text{Percent UTxOs in Profit} = 100 * \frac{\text{UTxOs in Profit}}{\text{Number of UTxOs}}
Percent UTxOs in Loss=100UTxOs in LossNumber of UTxOs\text{Percent UTxOs in Loss} = 100 * \frac{\text{UTxOs in Loss}}{\text{Number of UTxOs}}

Giải nghĩa

Giả định rằng chuyển động của UTxO là kết quả của giao dịch mua hoặc bán, Lãi và Lỗ (UTxO) là dữ liệu cơ bản cho biết có bao nhiêu các Đầu ra chưa sử dụng/chi tiêu đang lãi hoặc lỗ.

Bằng cách kiểm tra các con số tuyệt đối

Nếu bạn muốn tìm hiểu xem có bao nhiêu các UTxO đang lãi/lỗ

  • Số lượng các UTxO có Lợi nhuận: số lượng Lợi nhuận Số lượng Lãi tự nhiên cho thấy mối tương quan với giá cả

  • Số lượng các UTxO đang bị thua Lỗ: số lượng Lỗ Số lượng thua Lỗ tự nhiên cho thấy mối tương quan nghịch đảo với giá

Bằng cách kiểm tra tỷ lệ

Nếu bạn muốn xem xét tỷ lệ của các UTxO đang trong Lãi/Lỗ tương quan với tất cả các UTxO

  • Tỷ lệ các UTxO đang có Lãi: Phần trăm Lãi Phần trăm Lãi tự nhiên cho thấy mối tương quan với giá cả

  • Tỷ lệ các UTxO đang bị Lỗ: Phần trăm Lỗ Phần trăm thua Lỗ tự nhiên cho thấy mối tương quan nghịch đảo với giá

Liên kết tới Dữ liệu của chúng tôi

Last updated