aSOPR

Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra được điều chỉnh (aSOPR) là tỷ lệ giữa các đầu ra đã chi tiêu/sử dụng (tồn tại hơn một giờ) trong lợi nhuận tại thời điểm của khung dữ liệu.

Định nghĩa

Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra được điều chỉnh (aSOPR) là tỷ lệ giữa các đầu ra đã chi tiêu (tồn tại hơn một giờ) trong lợi nhuận tại thời điểm của khung dữ liệu.

Nó được tính bằng giá trị USD của đầu ra đã sử dụng tại thời điểm chi tiêu (giá trị thực) chia cho giá trị USD của đầu ra đã sử dụng tại thời điểm tạo (giá trị tại thời điểm khởi tạo).

Giải nghĩa

Điều chỉnh đã được thực hiện đối với SOPR bằng cách không tính đến các chuyển động của đồng xu ít tồn tại hơn một giờ. Điều này cho phép loại trừ nhiễu mà các UTXO tồn tại ít hơn một giờ chỉ có tác động nhỏ so với UTXO tồn tại lâu.

Bởi vậy phạm vi phủ sóng của UTXO là Một giờ <tuổi UTXO.

Bằng giá trị dữ liệu

 • Giá trị aSOPR lớn hơn 1 ( aSOPR > 1 )

  Ngụ ý rằng các đồng xu được di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, trung bình, được bán với lãi.

 • Giá trị aSOPR chính xác bằng 1 ( aSOPR = 1 )

  Ngụ ý rằng trung bình các đồng xu được di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định sẽ bán ở mức hòa vốn.

 • Giá trị aSOPR nhỏ hơn 1 ( aSOPR > 1 )

  Ngụ ý rằng các đồng xu được di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, trung bình, được bị lỗ.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

 • aSOPR có xu hướng cao hơn ngụ ý rằng lợi nhuận đang được hiện thực hóa với khả năng nguồn cung thiếu thanh khoản trước đây sẽ được đưa trở lại lưu thông thanh khoản

 • aSOPR có xu hướng thấp hơn ngụ ý rằng các khoản lỗ đang được thực hiện và/hoặc các đồng tiền có lãi không được chi tiêu.

Kịch bản áp dụng đầu tư:

 1. Trong lịch sử, ở giữa tâm lý tăng giá, thị trường điều chỉnh bắt đầu ngay trước khi đợt tăng giá bắt đầu và làm cho aSOPR giảm xuống dưới '1'. Đây có thể là thời điểm thích hợp để mua trước khi đợt tăng giá bắt đầu.

 2. Trong lịch sử, giữa giai đoạn tâm lý giá xuống, thị trường thay đổi bắt đầu ngay trước khi thị trường giá xuống bắt đầu làm cho aSOPR tăng lên trên '1'. Đây có thể là thời điểm thích hợp để bán trước khi thị trường giảm giá xuất hiện.

Last updated