Phân bổ Tổng Tuổi Tiền xu (SCA Distribution)

Phân bổ Tổng Tuổi Tiền xu (SCA Distribution) hiển thị sự phân bổ của những người nắm giữ dài hạn (LTH) và những người nắm giữ ngắn hạn với dữ liệu UTxO.

Định nghĩa

Phân bố Tổng Tuổi Tiền xu (SCA Distribution) hiển thị sự phân bổ của những người nắm giữ dài hạn (LTH) và ngắn hạn (STH) với dữ liệu Đầu ra giao dịch chưa sử dụng/chi tiêu (UTxO). Nó tương tự như phân bố tuổi của UTxO nhưng đặt nặng trọng số bởi số ngày tồn tại ( bằng độ tuổi của mỗi UTxO) để nhằm nổi bật sự phân bố của những người nắm giữ dài hạn. Mỗi dải được tính bằng tổng sản phẩm số ngày tồn tại đầu ra giao dịch chưa sử dụng của tiền xu và giá trị của nó trong khoảng thời gian nhất định chia cho tổng của chúng.

P(X=[ai,bi))=uutxoslifespanuvalueuI(ailifespanu<bi)uutxoslifespanuvalueuP(X=[a_i, bi))= \frac{\sum_{u \in utxos} \text{lifespan}_u * \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_u < b_i)}{\sum_{u \in utxos} \text{lifespan}_u * \text{value}_{u}}
[ai,bi)[[0,1d),[1d,1w),[1w,1m),[1m,3m),[3m,6m),[6m,12m),[12m,18m),[18m,24m)[2y,3y),[3y,5y),[5y,7y),[7y,10y),[10y,inf)[a_i, bi) \in [[0, 1d), [1d, 1w), [1w, 1m), [1m, 3m), [3m, 6m), [6m, 12m), [12m, 18m), [18m, 24m)\\ [2y, 3y), [3y, 5y), [5y, 7y), [7y, 10y), [10y, \inf)

Giải nghĩa

Phân bổ SCA tương tự như phân bổ độ tuổi UTxO nhưng được tính trọng số theo số ngày tồn tại nhằm nổi bật sự phân bổ của những người nắm giữ dài hạn trong các phạm vi khác nhau. Nếu tỷ lệ phân bổ SCA tăng lên, thì có thể được hiểu là giá trị tương lai của đồng tiền là lớn hơn giá trị hiện tại.

Phạm vi phân bổ SCA như dưới đây

 • ít hơn 1 ngày

 • 1 ngày đến 1 tuần

 • 1 tuần đến 1 tháng

 • 1 tháng đến 3 tháng

 • 3 tháng đến 6 tháng

 • 6 tháng đến 12 tháng

 • 12 tháng đến 18 tháng

 • 18 tháng đến 24 tháng

 • 2 năm đến 3 năm

 • 3 Năm đến 5 Năm

 • 5 Năm đến 7 Năm

 • 7 Năm đến 10 Năm

 • 10 năm đến vô tận

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated