UTXO Bands (Value)

  1. Các dải giá trị UTXO hiển thị sự phân bổ của tất cả các UTXO theo giá trị của chúng

  2. Mỗi dải màu đại diện cho các tiêu chuẩn được nêu dưới đây.

  3. Do được phân loại theo Các dải giá trị, các số liệu này cho phép nhà đầu tư suy ra những thay đổi của thị trường theo số tiền nắm giữ của nhà đầu tư ở phạm vi rộng như 'Cá voi/Nhà bán lẻ' hoặc rút ra các trung bình thiết lập bởi Giá trị Thực thể Cụ thể

Sự khác biệt giữa các số liệu này là gì?

Mỗi dải màu đại diện cho các tiêu chuẩn được nêu dưới đây.

1) Tìm ra 'Tổng số lượng UTXO' của từng dải giá trị

Các dải giá trị UTXO hiển thị phân bổ của tất cả các UTXO theo giá trị của chúng. Mỗi dải màu đại diện cho tổng giá trị của tất cả UTXO, có giá trị trong phạm vi được biểu thị.

pageCác dải Giá trị UTXO

2) Tìm hiểu 'Vốn hóa được hiện thực' của từng dải giá trị

Vốn hóa được hiện thực/thực tế - Các dải giá trị UTXO hiển thị phân bố vốn hóa được hiện thực/thực tế của một dải giá trị cụ thể. Mỗi dải màu đại diện cho Vốn hóa hiện thực/thực tế của các UTXO đang tồn tại, có giá trị trong phạm vi được biểu thị bằng giá trị USD. Realized Cap được tính bằng cách định giá từng UTXO theo giá khi nó được di chuyển lần cuối.

pageVốn hóa thực tế - UTXO Các dải Giá trị USD

3) Tìm hiểu 'Số lượng các UTXO' của từng dải giá trị

Số lượng các UTXO - Các dải giá trị hiển thị sự phân bổ số lượng các UTXO theo giá trị của chúng. Mỗi dải màu đại diện cho số lượng UTXO tồn tại, có giá trị trong phạm vi được biểu thị.

pageSố lượng UTXO - Các dải Giá trị

4) Tìm ra từng dải giá trị chịu trách nhiệm cho đầu ra đã chi tiêu/sử dụng

Các dải giá trị đầu ra đã chi tiêu/sử dụng thể hiện sự phân bổ của tất cả các đầu ra đã chi tiêu/sử dụng theo giá trị của chúng. Mỗi dải màu biểu thị tổng giá trị của đầu ra đã sử dụng/chi tiêu, có giá trị trong phạm vi được biểu thị.

Các bước

1. CryptoQuant thu thập các UTXO đã bị hủy trong một khung dữ liệu nhất định

2. CryptoQuant phân loại chúng theo từng dải và hiển thị kết quả theo giá trị hoặc theo tỷ lệ phần trăm

3. Nhà đầu tư giải nghĩa các giá trị được phân loại và kết luận UTXO của dải giá trị nào chịu trách nhiệm chính cho bất kỳ thay đổi nào trên thị trường.

pageCác dải Giá trị Đầu ra đã Chi tiêu/Sử dụng

Last updated