Các dải Giá trị UTXO

Các dải Giá trị UTXO hiển thị sự phân bổ của tất cả các UTXO theo giá trị của nó.

Định nghĩa

Các dải Giá trị UTXO hiển thị sự phân bổ của tất cả các UTXO theo giá trị của nó. Mỗi dải màu đại diện cho tổng giá trị của tất cả các UTXO có giá trị trong phạm vi được biểu thị. Chỉ báo này tóm tắt các hành vi của cá voi hoặc bán lẻ được phân tách bằng số lượng tiền họ nắm giữ cùng với hành động giá.

UTXO Value Bands=uutxosvalueuI(aivalueu<bi)\text{UTXO Value Bands} =\sum_{u \in utxos} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{value}_u < b_i)
\text{UTXO Value Bands(%)} =\frac{\sum_{u \in utxos} \text{value}_u * \mathbb{I}(a_i \leq \text{value}_u < b_i)}{\sum_{u \in utxos} \text{value}_{u}}*100
[ai,bi)[0,0.01),[0.01,0.1),[0.1,1),[1,10),[10,100),[100,1k),[1k,10k),[10k,inf)[a_i, bi) \in [0, 0.01), [0.01, 0.1), [0.1, 1), [1, 10), [10, 100), [100, 1k), [1k, 10k), [10k, inf)

Chỉ số

Định nghĩa

Các dải Giá trị UTXO

Mỗi dải màu đại diện cho tổng giá trị của tất cả UTXO, có giá trị trong phạm vi được biểu thị

Các dải Giá trị UTXO (%)

Mỗi dải màu biểu thị tỷ lệ tổng giá trị của tất cả các UTXO có giá trị trong phạm vi được biểu thị.

Diễn giải

Chỉ báo này tóm tắt các hành vi của cá voi hoặc bán lẻ được phân tách bằng số lượng tiền họ nắm giữ cùng với hành động giá. Khi giá tăng/giảm, bạn nên đề phòng sự thay đổi phân phối trong Dải giá trị UTXO để hiểu rõ hơn về thị trường thông qua phân tích những người tham gia. Dữ liệu cung cấp các công cụ có giá trị để phân tích các mức độ vĩ mô về số lượng phân bổ của các chủ sở hữu (Cá voi/Bán lẻ) trong mạng lưới và xem sự thay đổi vĩ mô trong sự khác biệt ảnh hưởng giữa Cá voi và bán lẻ đối với thị trường.

Bằng giá trị dữ liệu

  • Giá trị cao(Giá trị gốc) & Tỷ lệ thống trị(%) trong Dải giá trị UTXO nhất định - Loại nhà đầu tư của Dải giá trị có nhiều đại diện hơn

FLấy ví dụ nếu Dải giá trị UTXO từ 1k đến 10k có dữ liệu Dải Giá trị UTXO lớn nhất,

Nó có thể được hiểu như các nhà đầu tư nắm giữ từ 1k đến 10k là cá voi có nhiều khả năng ảnh hưởng đến thị trường hơn.

  • Giá trị thấp (Giá trị gốc) & Tỷ lệ thống trị (%) trong Dải giá trị UTXO nhất định - Ít ảnh hưởng & loại nhà đầu tư ít đại diện hơn

Ví dụ nếu Dải giá trị UTXO từ 1k đến 10k có dữ liệu Dải Giá trị UTXO thấp nhất,

Nó có thể được hiểu như các nhà đầu tư nắm giữ từ 1k đến 10k là cá voi có ít khả năng ảnh hưởng đến thị trường hơn so với các Dải giá trị UTXO khác.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

  • Các dải giá trị UTXO lớn hơn chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về chiều sâu - Nhiều UTXO hơn đang được nắm giữ trong tay của những con cá voi có thể = Gia tăng sự thống trị của cá voi

Nhiều UTXO đang có số lượng lớn mà hầu hết được nắm giữ bởi cá voi. Không giống như việc có nhiều UTXO cỡ trung bình với số lượng nhiều, số lượng UTXO cỡ lớn ngày càng tăng (có nghĩa là về số lượng) là bằng chứng mạnh mẽ về sự hiện diện của cá voi. Ngoài ra, thay vì UTXO có số lượng nhỏ, điều đó có thể chỉ ra rằng kích thước riêng lẻ của UTXO đang bắt đầu được quản lý theo khối lượng lớn.

  • Các dải giá trị UTXO nhỏ hơn chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về chiều sâu - Nhiều UTXO đang được nắm giữ trong tay của nhà bán lẻ tiềm năng = Có thể giảm sự thống trị của cá voi

Khi nhiều UTXO đang có kích thước nhỏ hơn, điều đó có thể cho thấy rằng các nhà bán lẻ đang giành được nhiều quyền sở hữu hơn đối với các tài sản nắm giữ.

Note

Việc xác định các đặc điểm của UTXO giống với ví/nhà đầu tư có thể gây hiểu lầm. Ví dụ: Cá voi có thể có nhiều UTXO kích thước nhỏ và không nhất thiết phải xuất hiện trong các dải giá trị lớn.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated