Số lượng UTXO - Các dải Giá trị

Số lượng UTXO - Các dải Giá trị hiển thị phân bổ số lượng UTXO theo giá trị của nó.

Định nghĩa

Số lượng UTXO - Các dải Giá trị hiển thị phân bổ số lượng UTXO theo giá trị của nó. Mỗi dải màu đại diện cho số lượng UTXO tồn tại, có giá trị trong phạm vi được biểu thị. Chỉ báo này có thể được sử dụng để ước tính số lượng người nắm giữ cá voi và người bán lẻ bằng cách so sánh từng dải.

UTXO Count - Value Bands=uutxosI(aivalueu<bi)\text{UTXO Count - Value Bands} =\sum_{u \in utxos} \mathbb{I}(a_i \leq \text{value}_u < b_i)
\text{UTXO Count - Value Bands (%)} =\frac{\sum_{u \in utxos} \mathbb{I}(a_i \leq \text{value}_u < b_i) }{\sum_{u \in utxos} 1} * 100
[ai,bi)[0,0.01),[0.01,0.1),[0.1,1),[1,10),[10,100),[100,1k),[1k,10k),[10k,inf)[a_i, bi) \in [0, 0.01), [0.01, 0.1), [0.1, 1), [1, 10), [10, 100), [100, 1k), [1k, 10k), [10k, inf)

Giải nghĩa

Chỉ báo này có thể được sử dụng để ước tính số lượng người nắm giữ cá voi và người bán lẻ bằng cách so sánh từng dải. Dải giá trị số lượng UTXO có thể được hiểu là 'đại diện' cho số lượng người nắm giữ thực tế phù hợp theo Dải giá trị.

Bằng giá trị dữ liệu

  • Giá trị cao (Giá trị gốc) & Tỷ lệ thống trị (%) trong Dải giá trị UTXO nhất định - Số lượng nhà đầu tư cao phù hợp với Dải giá trị

Ví dụ, nếu Dải giá trị UTXO từ 1k đến 10k có Số lượng UTXO lớn nhất trong Các dải Giá trị

1) Có thể hiểu là các nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 1k đến 10k (có thể là cá voi) chiếm phần lớn thị trường về số lượng người tham gia.

2) Phạm vi giá được mua vào thời điểm đó có thể chỉ ra một mức giá quan trọng trên thị trường xét về số lượng người nắm giữ.

  • Giá trị thấp (Giá trị gốc) & Tỷ lệ thống trị (%) trong Dải giá trị UTXO nhất định -Số lượng thấp các nhà đầu tư phù hợp với Dải giá trị

Ví dụ, nếu Dải giá trị UTXO từ 1k đến 10k có Số lượng UTXO ít nhất trong Các dải Giá trị

1) Có thể hiểu là các nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 1k đến 10k (có thể là cá voi) chiếm một phần nhỏ thị trường về số lượng người tham gia.

2) Phạm vi giá được mua vào thời điểm đó có thể chỉ ra mức giá ít quan trọng hơn trên thị trường xét về số lượng người nắm giữ.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

  • Các dải giá trị UTXO lớn hơn chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về độ sâu = Gia tăng ưu thế của cá voi - Những người nắm giữ có khả năng trở thành cá voi đang gia tăng về số lượng

  • Các dải giá trị UTXO nhỏ hơn chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về độ sâu = Giảm ưu thế của cá voi - Những người nắm giữ có khả năng bán lẻ đang tăng về số lượng

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated