Các Dải Tuổi Đầu ra đã Sử dụng/Chi tiêu

Các dải tuổi đầu ra đã sử dụng/chi tiêu là một tập hợp tất cả các đầu ra đã sử dụng/chi tiêu được tạo ra trong một khoảng tuổi nhất định

Định nghĩa

Các dải tuổi đầu ra đã sử dụng/chi tiêu là một tập hợp tất cả các đầu ra đã sử dụng/chi tiêu được tạo trong một khoảng tuổi xác định. Mỗi dải màu biểu thị tổng giá trị của đầu ra đã sử dụng, được tạo lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị. Chỉ báo này tóm tắt các hành vi của những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn cùng với các hành động giá.

Spent Output Age Bands=ospent outputsvalueoI(ailifespano<bi)\text{Spent Output Age Bands} ={\sum_{o \in \text{spent outputs}} \text{value}_o * \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_o < b_i)}
Spent Output Age Bands(USD)=pricecurrentospent outputsvalueoI(ailifespano<bi)\text{Spent Output Age Bands(USD)} =\text{price}_{current}*{\sum_{o \in \text{spent outputs}} \text{value}_o * \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_o < b_i)}
\text{Spent Output Age Bands(%)} =\frac{\sum_{o \in \text{spent outputs}} \text{value}_o * \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_o < b_i)}{\sum_{o \in \text{spent outputs}} \text{value}_{o}}*100
[ai,bi)[[0,1d),[1d,1w),[1w,1m),[1m,3m),[3m,6m),[6m,12m),[12m,18m),[18m,24m)[2y,3y),[3y,5y),[5y,7y),[7y,10y),[10y,inf)[a_i, bi) \in [[0, 1d), [1d, 1w), [1w, 1m), [1m, 3m), [3m, 6m), [6m, 12m), [12m, 18m), [18m, 24m)\\ [2y, 3y), [3y, 5y), [5y, 7y), [7y, 10y), [10y, \inf)

Chỉ số

ĐỊnh nghĩa

Các dải tuổi Đầu ra đã chi tiêu

Mỗi dải màu biểu thị tổng giá trị của đầu ra đã sử dụng/chi tiêu, được tạo lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị/thiết lập.

Các dải tuổi Đầu ra đã chi tiêu USD

Mỗi dải màu biểu thị tổng giá trị của kết quả đầu ra đã chi tiêu/sử dụng, được tạo lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị/thiết lập bằng giá trị USD.

Các dải tuổi Đầu ra đã chi tiêu %

Mỗi dải màu biểu thị tỷ lệ của tổng giá trị đầu ra đã sử dụng/chi tiêu, được tạo lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị/thiết lập.

Diễn giải

Chỉ báo này tóm tắt hành vi của những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn cùng với các hành động giá. Ngoài hành vi của những người nắm giữ ngắn hạn và dài hạn, có thể sàng lọc các UTXO tuổi cụ thể (Nhóm thực thể) hành vi và phản ứng của họ đối với phạm vi giá nhất định, bầu không khí thị trường. Khi giá tăng/giảm, nên để ý các giá trị trong Các dải tuổi Đầu ra đã sử dụng/chi tiêu để hiểu rõ hơn về thị trường thông qua phân tích những người tham gia.

Không giống như Các dải tuổi UTXO, Các dải tuổi Đầu ra đã sử dụng/chi tiêu tập trung vào các UTXO đã bị phá hủy trong khung số liệu đã thiết lập. Với sự trợ giúp của Các dải tuổi Đầu ra đã sử dụng/chi tiêu, có thể xác định chính xác UTXO cũ nào (theo dòng thời gian của Age Band) đã bị phá hủy với số lượng bao nhiêu. Sử dụng kiến thức này, các nhà đầu tư có thể tương quan bất kỳ chuyển động giá hoặc thay đổi nào trong mạng với hành động của những người nắm giữ dài hạn/ngắn hạn.

Bằng giá trị của dữ liệu

  • Giá trị cao (Giá trị gốc) & Tỷ lệ thống trị (%) trong một số Các dải độ tuổi Đầu ra đã sử dụng nhất định - Chủ yếu chịu trách nhiệm cho những thay đổi trong mạng

Ví dụ nếu Dải tuổi UTXO từ 3 năm đến 5 năm có đầu ra đã chi tiêu lớn nhất về giá trị hoặc mức độ thống trị (Dom), thì có thể hiểu rằng các nhà đầu tư từ 3 năm đến 5 năm hầu như chịu trách nhiệm cho bất kỳ biến động hoặc thay đổi giá nào mà xảy ra trên thị trường trong khung số liệu được thiết lập.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated