Số lượng UTXO - Các dải tuổi

Số lượng UTXO - Các dải tuổi hiển thị số lượng UTXO được di chuyển lần cuối trong một dải tuổi cụ thể.

Định nghĩa

Số lượng UTXO - Các dải tuổi hiển thị số lượng UTXO được di chuyển lần cuối trong một dải tuổi cụ thể. Mỗi dải màu đại diện cho số lượng UTXO tồn tại, được di chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị/thiết lập.

UTXO Count - Age Bands=uutxosI(ailifespanu<bi)\text{UTXO Count - Age Bands} = {\sum_{u \in utxos} \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_u < b_i) }
\text{UTXO Count - Age Bands (%)} =\frac{\sum_{u \in utxos} \mathbb{I}(a_i \leq \text{lifespan}_u < b_i) }{\sum_{u \in utxos}1}*100
[ai,bi)[[0,1d),[1d,1w),[1w,1m),[1m,3m),[3m,6m),[6m,12m),[12m,18m),[18m,24m)[2y,3y),[3y,5y),[5y,7y),[7y,10y),[10y,inf)[a_i, bi) \in [[0, 1d), [1d, 1w), [1w, 1m), [1m, 3m), [3m, 6m), [6m, 12m), [12m, 18m), [18m, 24m)\\ [2y, 3y), [3y, 5y), [5y, 7y), [7y, 10y), [10y, \inf)

Chỉ số

Định nghĩa

Số lượng UTXO - Các dải tuổi

Mỗi dải màu đại diện cho số lượng UTXO tồn tại, được di chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị/thiết lập.

Số lượng UTXO - Các dải tuổi (%)

Mỗi dải màu biểu thị tỷ lệ phần trăm UTXO tồn tại được di chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị/thiết lập.

Diễn giải

Chỉ số này có thể được sử dụng để ước tính số lượng người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn tồn tại trong mỗi nhóm tuổi. UTXO Count-Age Bands có thể được hiểu là 'đại diện' cho những người nắm giữ thực tế phù hợp với Dải tuổi.

Bằng giá trị của dữ liệu

  • Giá trị cao (Giá trị gốc) & Mức thống trị (%) trong Nhóm tuổi UTXO nhất định - Số lượng nhà đầu tư phù hợp với Nhóm tuổi có mức độ cao

Lấy ví dụ, nếu Nhóm tuổi UTXO từ 3 đến 5 năm có Số lượng UTXO -Age Bands lớn nhất

1) Có thể hiểu là các nhà đầu tư đã nắm giữ từ 3 đến 5 năm chiếm phần lớn thị trường xét về số lượng người tham gia.

2) Khoảng giá mua tại thời điểm có thể chỉ ra một mức giá quan trọng trên thị trường.

  • Giá trị thấp (Giá trị gốc) & Mức thống trị (%) trong Nhóm tuổi UTXO nhất định - Số lượng nhà đầu tư phù hợp với Nhóm tuổi có mức độ thấp

Lấy ví dụ, nếu Nhóm tuổi UTXO từ 3 đến 5 năm có Số lượng UTXO Count -Age Bands ít nhất

1) Có thể hiểu là các nhà đầu tư đã nắm giữ từ 3 đến 5 năm chiếm một phần nhỏ thị trường xét về số lượng người tham gia.

2) Phạm vi giá được mua vào thời điểm đó có thể chỉ ra một mức giá quan trọng nhưng có thể tụt hậu so với các dải UTXO Age khác.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

  • Các dải tuổi UTXO lâu hơn chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về chiều sâu - Nhiều UTXO & người nắm giữ đang nắm giữ trong dài hạn = Nhiều người tham gia HOLDing hơn

Vì các đồng tiền tương đối mới hơn đang được giữ hoặc có thể nói là HODLed mà không có bất kỳ chuyển động nào trong mạng, nên nó chuyển sang Dải tuổi UTXO tiếp theo ngụ ý rằng nhiều đồng tiền hơn đang được giữ trong thời gian dài và nhiều nhà đầu tư đang HODLing.

  • Các dải tuổi UTXO trẻ hơn chiếm ưu thế hoặc lớn hơn về chiều sâu - Tiền cũ được đổi mới thành tiền trẻ hơn = Tiền cũ được lưu hành

Khi các đồng tiền cũ hơn đang được chuyển vào mạng, chúng sẽ bị phá hủy và trở thành UTXO mới, làm cho Các Dải Tuổi UTXO trẻ hơn tăng giá trị và dẫn đến Các Dải Tuổi UTXO đó ngày càng tăng về quy mô.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated