Dòng ra Thợ đào

Dòng chảy ra của BTC từ ví nhóm khai thác. Chúng tôi xác định ví nhóm khai thác trong các số liệu của mình là tất cả những người tham gia trong nhóm khai thác bao gồm cả những thợ đào riêng lẻ.

Định nghĩa

Dòng chảy BTC ra khỏi địa chỉ ví nhóm khai thác. Chúng tôi xác định địa chỉ ví nhóm khai thác trong các số liệu là tất cả những người tham gia trong nhóm khai thác bao gồm cả những thợ đào riêng lẻ.

Giá trị trung bình dòng ra là Tổng số Dòng ra

chia cho Số lượng Giao dịch Dòng ra Chúng tôi xác định địa chỉ ví nhóm khai thác trong các số liệu của mình là bao gồm tất cả những người tham gia khai thác trong lĩnh vực này bao gồm cả những cá thể riêng lẻ. Miner Outflow bao gồm những người khai thác gửi tiền của họ đến các sàn giao dịch, chuyển khoản nội bộ hoặc tới các thực thể khác.

Giải nghĩa

Bằng giá trị dữ liệu

  • Cao : Rất nhiều đồng tiền của thợ đào khả năng được bán - Tâm lý Giảm giá

  • Thấp : Chỉ một số ít đồng tiền của nhóm khai thác khả năng được bán - Tâm lý Tăng giá

Bằng cách kiểm tra xu hướng

  • Đang tăng : Sức bán của thợ đào đang gia tăng - Tâm lý Giảm giá

  • Đang giảm : Áp lực bán của nhóm khai thác đang giảm - Tâm lý Tăng giá

Về Dòng chảy ra của Thợ đào

Như đã nói trong bảng thuật ngữ, những người khai thác gửi tiền ra bên ngoài với nhiều lý do.

Xem xét thực tế rằng việc dịch chuyển các đồng tiền sẽ tốn phí, địa chỉ ví của thợ đào sẽ gửi tiền khai thác được hoặc mua tiền từ bên ngoài cho hai tình huống có thể xảy ra.

1)Chuyển đến các địa chỉ ví của sàn giao dịch để có thể bán - Tâm lý Giảm giá

Chuyển tiền của họ tới các sàn giao dịch bao gồm các mục đích bán để trang trải chi phí phần cứng hoặc để chuẩn bị cho khả năng bán thu lấy lợi nhuận. Cả hai trường hợp này đều có liên quan đến hành vi bán, điều này đương nhiên dẫn đến việc giải thích lý do hợp lý dẫn đến gía tụt cho thấy dấu hiệu tâm lý giảm giá.

2) Dịch chuyển tới địa chỉ ví nội bộ - Tâm lý trung lập

Việc chuyển tiền của họ sang địa chỉ ví của những người khai thác khác hoặc nội bộ không bao gồm mục đích giao dịch mang tính trung lập. Nó có thể được thực hiện nhằm mục đích bảo mật hoặc các vấn đề an ninh.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated