Dòng vào Giao dịch CDD

Chỉ báo này là phiên bản CDD đã lọc nhiễu đối với tín hiệu giao dịch bán phá giá

Định nghĩa

Coin Days Destroyed (CDD) (Số ngày tiền xu bị phá hủy) của số tiền bị phá vỡ do chảy vào các sàn giao dịch. Giá trị cao cho thấy rằng nhiều người nắm giữ dài hạn hơn đã chuyển tiền của họ cho mục đích có thể bán. Chỉ báo này là phiên bản loại bỏ tiếng ồn của CDD đối với tín hiệu giao dịch bán phá giá.

Exchange Inflow CDD=ospent outputs to the exchangelifespanovalueo\text{Exchange Inflow CDD}=\sum_{o \in \text{spent outputs to the exchange}}\text{lifespan}_o*\text{value}_o

Diễn giải

Exchange Inflow CDD là một tập hợp con của Coin Days Destroyed (CDD), trong đó tiền xu bị phá hủy bằng cách chảy vào các sàn giao dịch. Chỉ báo này là phiên bản loại bỏ tiếng ồn của CDD đối với tín hiệu giao dịch bán phá giá. Ngoài ra, lưu ý rằng giá trị giữa các luồng giao dịch từ sàn tới sàn đã được loại trừ để loại bỏ nhiễu.

Exchange Inflow CDD đặc biệt sàng lọc giao dịch liên quan đến dòng tiền vào ví của các sàn giao dịch và thể hiện giá trị của nó dưới dạng CDD. CDD mang lại nhiều trọng lượng hơn cho

  1. UTXO tồn tại lâu hơn

  2. Số lượng UTXO đang nắm giữ BTC

Chú trọng nhiều hơn vào những điều này làm cho chỉ báo nhạy cảm với chuyển động của những người nắm giữ dài hạn và thể hiện tâm lý & hành vi.

Bằng giá trị chính nó

  • Cao: Các đồng tiền được giữ lâu hơn hoặc số lượng lớn hoặc cả hai đang chuyển sang giao dịch - Rủi ro biến động hoặc đảo ngược xu hướng có thể xảy ra

Một số lượng lớn ngày/thời gian tồn tại bị phá hủy, điều này cho thấy rằng tiền của những người nắm giữ dài hạn có thể bị bán. Đặc biệt đáng chú ý rằng các đồng tiền có số ngày tồn tại hoặc với số lượng lớn đang chuyển sang giao dịch, cho thấy áp lực bán có thể xảy ra hoặc sự đảo ngược xu hướng.

  • Thấp: Các đồng tiền được giữ lâu đang di chuyển với số lượng ít hơn.

Liên kết tới Dữ liệu của chúng tôi

Last updated