Đếm số lượng giao dịch trao đổi

Tổng số giao dịch trao đổi gửi/rút tiền của sàn giao dịch

Định nghĩa

Tổng số giao dịch trao đổi gửi/rút tiền của sàn giao dịch.

Chỉ số

Miêu tả

Transactions Count Inflow/ Đếm số lượng giao dịch dòng vào

Tổng số lượt gửi tới sàn giao dịch.

Transactions Count Outflow/Đếm số lượng giao dịch dòng ra

Tổng số lượt rút tiền từ sàn giao dịch.

Diễn giải

Xem xét rằng phải trả phí để thực hiện nhiều giao dịch trao đổi, số lượng giao dịch đang hoạt động cho thấy trung bình gần nhất với số lượng nhà đầu tư tham gia vào mạng giao dịch.

Điều này tự nhiên dẫn đến khả năng giải thích các giao dịch trao đổi tương quan với mức độ chú ý của các nhà đầu tư.

Bởi giá trị chính nó

Dữ liệu cho biết có ít hay nhiều số lượng giao dịch tham gia vào luồng ròng.

  • Cao : Số lượng lớn giao dịch chịu trách nhiệm với Exchange In/Outflow & Netflow

  • Thấp : Số lượng nhỏ giao dịch chịu trách nhiệm với Exchange In/Outflow & Netflow

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Nó cho thấy mức độ hoạt động và biến động của sàn giao dịch

  • Xu hướng gia tăng : Mở rộng sự quan tâm và tích cực

    Nhiều người đang tham gia vào các luồng trao đổi cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng và tính tích cực của giao dịch trao đổi dẫn đến sự biến động có thể xảy ra

  • Xu hướng giảm dần : Sự quan tâm và tính chủ động giảm dần

    Ít người tham gia vào các luồng giao dịch trao đổi hơn cho thấy sự quan tâm và tính tích cực giảm dần dẫn đến khả năng biến động giảm

Liên kết đến dữ liệu của chúng tôi

Last updated