Grayscale Ethereum Trust (ETHE)

Định nghĩa

Grayscale Ethereum Trust được đầu tư thụ động và duy nhất vào Ethereum, cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với ETH dưới dạng cổ phiếu đồng thời tránh được những thách thức khi mua, lưu trữ và bảo quản ETH trực tiếp.

Tại sao nhìn vào Grayscale?

Thông tin chi tiết về nhu cầu đầu tư gián tiếp

Như đã đề cập trong phần định nghĩa, Grayscale cung cấp khả năng tiếp xúc với ETH đồng thời cung cấp các dịch vụ giao dịch và cổ phiếu và có thể được giao dịch giống như bất kỳ chứng khoán nào khác. Ngoài ra, các quỹ hoặc ủy thác như Grayscale có giới hạn trong giao dịch linh hoạt, chẳng hạn như thời gian khóa.

Bằng cách sử dụng tính năng này, việc theo dõi số lượng ETH mà quỹ của Grayscale nắm giữ mang lại ý nghĩa gần nhất trong việc tìm ra mức độ nhu cầu đối với các nhà đầu tư tổ chức đặc biệt được chứng nhận của Hoa Kỳ.

pageETHE Nắm giữ tài sản kỹ thuật số

Nhận biết về mức độ khác nhau của nhu cầu giữa đầu tư trực tiếp và gián tiếp

ETHE premium hoặc Chiết khấu ETHE cho thấy sự khác biệt về nhu cầu giữa đầu tư gián tiếp và trực tiếp thông qua so sánh giá tương ứng. Chênh lệch giữa giá sàn giao dịch tiền điện tử và giao dịch cổ phiếu ETHE, ETHE Premium có thể thay đổi theo thời gian và biến động của thị trường tiền điện tử. Các yếu tố khác nhau như sự quan tâm của nhà đầu tư, lực cầu và cung cầu cũng có thể ảnh hưởng đến sự biến động của ETHE Premium.

pageETHE Premium hoặc Chiết khấu

Last updated