Miners' Position Index (MPI) | Chỉ số Thái độ/Vị trí Thợ đào

MPI được định nghĩa là tỷ lệ giữa số lượng các dòng ra được tính bằng USD của nhóm khai thác chia cho trung bình động 365 ngày một năm của nó.

Định nghĩa

Chỉ số MPI được định nghĩa là tỷ lệ giữa số lượng các dòng tiền ra được tính bằng USD của nhóm thợ đào/khai thác chia cho trung bình động 365 ngày của nó. Chỉ số này được lấy cảm hứng từ đo lường Puell Multiple.

MPI=365 days moving z-score (Capitulation Index)\text{MPI} = \text{365 days moving z-score (Capitulation Index)}
\text{Capitulation Index} = \frac{\text{Total Miner Outflows in USD}}{\text{365 days moving average (Total Miner Outflows in USD)}} \\\

Giải nghĩa

Bằng giá trị dữ liệu

  • Cao : Thợ đào đang gửi tiền xu của họ nhiều hơn bình thường - Tâm lý giảm giá

  • Thấp : Thợ đào đang gửi tiền xu của hơn ít hơn bình thường - Tâm lý tăng giá

Bằng cách kiểm tra xu hướng

  • Đang tăng : Các thợ đào đang tham gia nhiều hơn vào hành vi bán và tăng lượng bán - Tâm lý giảm giá

  • Đang giảm : Các thợ đào đang tham gia ít hơn vào hành vi bán và giảm lượng bán - Tâm lý tăng giá

Không giống chỉ báo Các dòng ra Thợ đào, chỉ số MPI tính đến trung bình hành vi của nhóm khai thác bằng cách sử dụng trung bình động 365 ngày. Ngoài ra, MPI giải thích mức độ thanh lý tài sản tương đối của nhóm khai thác so với mức trung bình trong lịch sử, giả định rằng hầu hết các dòng tiền ra từ nhòm này đều hướng đến các sàn giao dịch để bán. Ngoài ra, giả sử rằng các thợ đào giỏi trong việc đặt vị thế vào đúng thời điểm với tư cách như các nhà giao dịch chuyên nghiệp, do đó MPI là một chỉ báo tốt để xác định các điểm thoát (lệnh bán) bằng cách sao chép hành vi của họ. Điều này cũng giúp xem xét lợi nhuận của nhóm này cùng với chỉ số Puell Multiple.

pagePuell Multiple

Trường hợp sử dụng

Phát hiện các điểm thoát để bán

Với cách giải thích MPI giúp chúng ta phát hiện ra các thời điểm bán của nhóm, chúng ta có thể hưởng lợi từ các sự kiển nơi mà giá trị MPI đột biến. Trong trường hợp sử dụng này, chúng ta sử dụng đi kèm một trong những chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng có tên là dải Bollinger-band nhằm phát hiện các giá trị MPI bất thường. Dưới đây là biểu đồ minh họa các điểm được phát hiện để thoát khỏi thị trường.

Liên kết tới Dữ liệu của chúng tôi

Last updated