Tỷ lệ Nguồn cung Thợ đào

Tỷ lệ nguồn cung khai thác được tính bằng dự trữ của nhóm khai thác chia cho tổng nguồn cung.

Định nghĩa

Tỷ lệ nguồn cung Thợ đào/Nhóm khai thác được tính bằng dự trữ của nhóm này chia cho tổng nguồn cung. Số liệu đo lường tỷ lệ của các mã thông báo (tokens) được dự trữ trong địa chỉ ví của nhóm khai thác so với tổng nguồn cung.

Miner Supply Ratio=Miner ReserveTotal Supply\text{Miner Supply Ratio} = \frac{\text{Miner Reserve}}{\text{Total Supply}}

Last updated