Số lượng các địa chỉ sàn giao dịch Tiền ổn định

Số lượng các địa chỉ đặc thù thực hiện các giao dịch dòng vào/ra của các sàn.

Định nghĩa

Số lượng các địa chỉ đặc thù thực hiện các giao dịch dòng vào/ra của các sàn.

Các chỉ số

Định nghĩa

Số lượng các Địa chỉ dòng vào

Số lượng các địa chỉ mã thông báo thực hiện giao dịch dòng vào sàn giao dịch.

Số lượng các Địa chỉ dòng ra

Số lượng các địa chỉ mã thông báo thực hiện giao dịch dòng ra từ sàn giao dịch.

Diễn giải

Xem xét rằng phải trả phí để gửi từ các ví đến số lượng các địa chỉ khác nhau, Số lượng các địa chỉ sàn giao dịch Tiền ổn định đang hoạt động cho biết ý nghĩa gần nhất với số lượng nhà đầu tư tham gia trên sàn liên quan đến trao đổi.

Điều này tự nhiên dẫn đến khả năng giải thích số lượng địa chỉ giao dịch tương quan với mức độ chú ý của các nhà đầu tư.

Bằng giá trị dữ liệu

Nó cho thấy có ít hay nhiều nhà đầu tư tham gia vào các giao dịch.

  • Cao : Số lượng lớn các nhà đầu tư chịu trách nhiệm về các Dòng giao dịch Tiền ổn định

  • Thấp : Một số ít các nhà đầu tư chịu trách nhiệm về các Dòng giao dịch Tiền ổn định

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Nó cho thấy mức độ Hoạt động & Biến động của Sàn giao dịch

  • Xu hướng gia tăng : mở rộng quan tâm và tính tích cực

    Nhiều người đang tham gia vào dòng giao dịch tiền ổn định cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng và tính tích cực của giao dịch dẫn đến biến động có thể xảy ra

  • Xu hướng giảm dần: sự quan tâm và tính tích cực giảm dần

    Ít người tham gia vào các luồng giao dịch tiền ổn định cho thấy sự quan tâm và tính tích cực của giao dịch giảm dần dẫn đến khả năng biến động giảm

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated