Stablecoin Dòng Vào/Ra & Luồng Ròng Giao dịch

Dòng Vào Giao dịch Stablecoin được định nghĩa là một lượng Stablecoin được gửi vào các địa chỉ ví của sàn giao dịch. Dòng Ra Giao dịch được định nghĩa là số tiền rút Stablecoin từ các địa chỉ ví của s

Định nghĩa

Dòng Vào Giao dịch Stablecoin được định nghĩa là một lượng Stablecoin được gửi vào các địa chỉ ví của sàn giao dịch

Các chỉ số

Mô tả

Tổng dòng vào

Tổng số lượng tiền ổn định được chuyển đến

sàn giao dịch.

Trung bình dòng vào

Trung bình lượng tiền ổn định trên mỗi giao

dịch được gửi đến sàn.

Top10 Dòng vào

Tổng số lượng tiền ổn định của 10 giao

dịch hàng đầu chảy vào sàn.

Trung bình dòng vào (MA7)

Trung bình động 7 ngày của trung bình dòng

Tiền ổn định vào sàn giao dịch.

Dòng Ra Giao dịch được định nghĩa là số tiền rút Stablecoin từ các địa chỉ ví của sàn giao dịch.

Các chỉ số

Mô tả

Tổng dòng ra

Tổng số lượng tiền ổn định được chuyển từ sàn giao dịch.

Trung bình dòng ra

Trung bình lượng tiền ổn định trên mỗi giao

dịch được gửi từ sàn.

Top10 Dòng ra

Tổng số lượng tiền ổn định của 10 giao dịch hàng đầu chảy ra khỏi sàn.

Trung bình dòng ra (MA7)

Trung bình động 7 ngày của trung bình dòng ra Tiền ổn định từ sàn giao dịch.

Dòng chảy ròng tiền ổn định (netflow) của sàn giao dịch là sự khác biệt giữa dòng tiền Stablecoin chảy vào và chảy ra khỏi sàn giao dịch. (Dòng vào - Dòng ra = Netflow)

Giá trị trung bình là Tổng số dòng vào/ra chia cho Số lượng giao dịch vào/ra.

Diễn giải

Bằng giá trị dữ liệu

  • Tăng dòng vào các sàn giao dịch chủ yếu là dấu hiệu Tăng giá

  • Tăng dòng ra từ các sàn giao dịch chủ yếu là dấu hiệu Giảm giá

Xem xét thực tế rằng việc dịch chuyển tiền xu sẽ tốn phí, các ví bên ngoài sàn giao dịch gửi tiền của họ đến sàn vì hai lý do có thể xảy ra.

1) Để mua - Bullish

Trong trường hợp dòng tiền đổ vào các sàn giao ngay, rất có khả năng các nhà đầu tư đang gửi tiền ổn định để mua tài sản.

Lý do hành động này chủ yếu dẫn đến việc và dấu hiệu tăng giá.

2) Giao dịch trên thị trường phái sinh - rủi ro biến động

Mục đích gửi tiền vào các địa chỉ ví trên thị trường phái sinh cho thấy rằng sẽ có nhiều giao dịch hơn diễn ra trên thị trường này. Điều này có thể dẫn đến rủi ro biến động gia tăng do hoạt động giao dịch thúc đẩy, các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận và/hoặc tái cân bằng để giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư của họ. Loại hành động này gây khó khăn trong việc quyết định tác động đối với giá vì tiền xu trên thị trường phái sinh có thể được sử dụng để mở cả vị thế mua/bán.

Do đó, dữ liệu giao dịch trên phái sinh nên được hiểu là rủi ro biến động gia tăng.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated