Số lượng các Giao dịch Tiền ổn định

Tổng số giao dịch gửi/rút tiền của sàn giao dịch.

Định nghĩa

Tổng số giao dịch gửi/rút tiền của sàn giao dịch.

Các chỉ số

Định nghĩa

Số lượng các Giao dịch Dòng vào

Tổng số lần tiền gửi vào sàn giao dịch.

Số lượng các Giao dịch Dòng ra

Tổng số lần tiền rút ra sàn giao dịch.

Diễn giải

Xem xét rằng phải trả phí khi thực hiện nhiều giao dịch, số lượng các giao dịch tích cực cho thấy ý nghĩa gần nhất với số lượng nhà đầu tư tham gia vào giao dịch mạng.

Điều này tự nhiên dẫn đến khả năng giải thích số lượng các giao dịch tương quan với mức độ chú ý của các nhà đầu tư giao dịch.

Bằng giá trị dữ liệu

Nó cho biết có ít hay nhiều giao dịch tham gia vào các luồng ròng (netflows).

  • Cao : Số lượng lớn giao dịch chịu trách nhiệm cho các Luồng giao dịch Tiền ổn đinh

  • Thấp : Một số ít giao dịch chịu trách nhiệm cho các Luồng giao dịch Tiền ổn đinh

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Nó cho thấy mức độ Hoạt động & Biến động của Sàn giao dịch

  • Xu hướng gia tăng : Mở rộng sự quan tâm và tích cực

    Nhiều người đang tham gia vào các dòng giao dịch tiền ổn định cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng và tính tích cực của giao dịch dẫn đến biến động có thể xảy ra

  • Xu hướng giảm dần : Sự quan tâm và tính chủ động giảm dần

    Ít người tham gia vào các dòng giao dịch tiền ổn định cho thấy sự quan tâm và tính tích cực của giao dịch trên sàn giảm dần, dẫn đến khả năng biến động giảm

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated