Lãi và Lỗ Ròng chưa hiện thực (NUPL)

Lãi và Lỗ Ròng chưa hiện thực (NUPL) là chênh lệch giữa Vốn hóa Thị trường và Vốn hóa Thực tế chia cho Vốn hóa Thị trường.

Định nghĩa

Lãi và Lỗ Ròng chưa hiện thực (NUPL) là chênh lệch giữa Vốn hóa Thị trường và Vốn hóa Thực tế chia cho Vốn hóa Thị trường.

NUPL=Market Cap - Realized CapMarket CapNUPL = \frac{\text{Market Cap - Realized Cap}}{\text{Market Cap}}

Giải nghĩa

Bằng giá trị dữ liệu

Giả định rằng chuyển động mới nhất của đồng tiền là kết quả của một giao dịch mua, NUPL (Lợi nhuận và lỗ ròng chưa hiện thực) cho biết tổng số lãi/lỗ trong tất cả các đồng tiền được biểu thị dưới dạng tỷ lệ.

 • Giá trị trên '0' (+): Các đồng tiền hoặc các nhà đầu tư có lãi nhiều hơn nhà đầu tư thua lỗ Để NUPL lớn hơn 0 (+), Vốn hóa Thị trường phải lớn hơn Vốn hóa Thực tế. Khi Vốn hóa Thị trường vượt quá Vốn hóa Thực tế, điều đó cho thấy rằng giá trị đang được giao dịch trên thị trường lớn hơn giá trị trông đợi trên chuỗi. Ví dụ: nếu giá trị NUPL đạt 0,75, điều đó có nghĩa là Vốn hóa Thị trường gấp bốn lần Vốn hóa Thực tế. Sẽ hợp lý khi giả định rằng hầu hết các đồng tiền được dịch chuyển đều đang có lãi và khoảng cách lớn giữa Vốn hóa Thực tế và Vốn hóa Thị trường có thể đóng vai trò là áp lực bán..

 • Giá trị dưới '0' (-): Các đồng tiền hoặc các nhà đầu tư thua lỗ nhiều hơn nhà đầu tư có lãi Để NUPL dưới 0 (-), Vốn hóa Thị trường phải nhỏ hơn Vốn hóa Thực tế. Vì Vốn hóa Thực tế vượt quá Vốn hóa Thị trường, điều đó cho thấy rằng giá trị đang được giao dịch trên thị trường lớn hơn giá trị dự kiến trên chuỗi. Ví dụ: nếu giá trị NUPL đạt -0,5, điều đó có nghĩa là Vốn hóa Thị trường bằng một nửa Vốn hóa Thực tế. Sẽ hợp lý khi cho rằng hầu hết các đồng tiền được dịch chuyển đều bị lỗ và khoảng cách lớn giữa Vốn hóa Thực tế và Vốn hóa thị trường có thể đóng vai trò là động cơ mua.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

Nó cho thấy vị trí lợi nhuận đang thay đổi của các nhà đầu tư

 • Xu hướng tăng: Áp lực bán gia tăng

  Nhiều đồng tiền hơn hoặc các nhà đầu tư đang bắt đầu có lãi và giai đoạn này đương nhiên cho thấy động cơ kiếm lời ngày càng tăng dẫn đến áp lực bán tăng lên. Ngoài ra, dữ liệu chỉ ra rằng Vốn hóa Thị trường đang vượt quá Vốn hóa Thực tế khiến tiền có thể sinh lãi để bán thông qua giao dịch.

 • Xu hướng giảm: Áp lực bán giảm dần

  Nhiều đồng tiền hơn hoặc các nhà đầu tư bắt đầu thua lỗ và giai đoạn này đương nhiên cho thấy động cơ giảm để nhận ra các khoản lỗ dẫn đến giảm áp lực bán. Ngoài ra, dữ liệu chỉ ra rằng Vốn hóa Thực tế đang vượt quá Vốn hóa Thị trường khiến cho các đồng tiền ít sinh lãi hơn khi bán trên thị trường.

Kịch bản áp dụng đầu tư

Trong lịch sử, dữ liệu đã cho thấy rằng khi thị trường Bitcoin với chỉ số NUPL từ 0,7 trở lên hóa ra lại gần với đỉnh thị trường. Đối với các nhà đầu tư, sẽ là khôn ngoan khi thực hiện một cách tiếp cận thận trọng khi NUPL đạt trên 0,7. Ngoài ra, khi chỉ số NUPL từ -0,2 trở xuống hóa ra lại gần với đáy thị trường hơn. Đối với các nhà đầu tư, đó có thể là cơ hội mua và tích lũy bitcoin.

Dữ liệu liên quan

 • Lợi nhuận Ròng chưa hiện thực (NUP): Tổng số UTxO có lãi với chênh lệch giá giữa thời điểm được tạo và bị phá hủy.

 • Lõ Ròng chưa hiện thực (NUL): Tổng số UTxO bị lỗ với chênh lệch giá giữa thời điểm được tạo và bị phá hủy.

 • Lãi và lỗ ròng chưa hiện thực (NUPL): Chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá trị thực tế

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated