Nhị phân CDD

Nhị phân CDD là giá trị nhị phân và nếu Số ngày xu được điều chỉnh theo nguồn cung bị tiêu hủy (Supply-Adjusted CDD) lớn hơn Trung bình Số ngày xu được điều chỉnh theo nguồn cung bị tiêu hủy, CDD Nhị

Định nghĩa

Nhị phân Số ngày Tiền xu bị Tiêu hủy/Phá hủy là giá trị nhị phân và nếu Số ngày Tiền xu bị Tiêu hủy/Phá hủy Được điều chỉnh theo Nguồn cung lơn hơn giá trị trung bình, Nhị phân CDD sẽ là 1 và nếu không là giá trị 0

  • Hướng về 1: Nếu Supply-Adjusted CDD lớn hơn trung bình Supply Adjusted CDD

  • Hướng về 0: Nếu Supply-Adjusted CDD nhỏ hơn trung bình Supply Adjusted CDD

Giải nghĩa

Nó cho biết chuyển động của những người nắm giữ dài hạn cao hơn hay thấp hơn mức trung bình

  • Mật độ cao của các giá trị hướng đến 1: Những người nắm giữ dài hạn đã di chuyển tiền có thể để bán

  • Mật độ thấp của các giá trị hướng đến 1 : Những người nắm giữ dài hạn không di chuyển tiền của họ

Last updated