Tỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra đã Chi tiêu/sử dụng (SOPR)

Spent Output Profit Ratio (SOPR) đánh giá tỷ lệ lợi nhuận của toàn bộ người tham gia thị trường bằng cách so sánh giá trị của đầu ra tại thời điểm được sử dụng/chi tiêu với thời điểm được tạo ra

Định nghĩa

Spent Output Profit Ratio (SOPR) evaluates the profit ratio of the whole market participants by comparing the value of outputs at the spent time to created time. In a simple way, you can estimate the distribution of spent transaction output is in profit or not. SOPR is calculated as the USD value of spent outputs at the spent time(realized value) divided by the USD value of spent outputs at the created time(value at creation).

SOPR=ospent outputsvalueopricespent,oospent outputsvalueopricecreated,oSOPR=\frac{\sum_{o \in \text{spent outputs}} \text{value}_o*\text{price}_{spent, o}}{\sum_{o \in \text{spent outputs}} \text{value}_o*\text{price}_{created, o}}

Các bước

1. Đầu tiên là khi các UTxO được chuyển

2. CryptoQuant định vị Giá trị USD của thời điểm UTxO được sử dụng/chi tiêu và chia chúng cho Giá trị USD tại thời điểm UTxO đó được tạo ra.

3. Nói một cách đơn giản công thức là SOPR = Giá trị hiện tại / Giá trị quá khứ

4. Phân loại và đặt một số đặc điểm riêng biệt bởi khoảng thời gian để đưa đến kết luận các ý nghĩa cụ thể hơn

Cách sử dụng SOPR trong việc đầu tư

Bằng giá trị dữ liệu

 • Giá trị SOPR lớn hơn 1 ( SOPR > 1 )

  Ngụ ý rằng các đồng xu được dịch chuyển trong khoảng thời gian nhất định, trung bình được bán với lãi.

 • Giá trị SOPR chính xác bằng 1 ( SOPR =1 )

  Ngụ ý rằng trung bình các đồng tiền được dịch chuyển trong khoảng thời gian nhất định được bán ở mức hòa vốn

 • Giá trị SOPR nhỏ hơn 1 ( SOPR < 1)

  Ngụ ý rằng các đồng tiền được di chuyển trong khoảng thời gian nhất định đã bán với lỗ

Bằng cách kiểm tra xu hướng

 • SOPR Xu hướng Cao hơn Xu hướng SOPR cao hơn ngụ ý rằng lợi nhuận đang được thực hiện và những đồng tiền bán có lãi đang được chuyển sang người khác. Ngoài ra có thể ngụ ý rằng các nhà đầu tư bán tiền của họ để kiếm lợi nhuận đang tăng lượng bán hoặc điều kiện thị trường đang cho phép người bán thu được nhiều lợi nhuận hơn.

 • SOPR Trending Lower Xu hướng SOPR thấp hơn có nghĩa là các khoản lỗ đang được hiện thực và các đồng tiền bán với lỗ đang được chuyển sang người khác.

  Ngoài ra có thể ngụ ý rằng các nhà đầu tư bán tiền xu của họ với khoản lỗ đang tăng lượng bán hoặc điều kiện thị trường đối với bên bán đang thu được ít lới nhuận.

Kịch bản áp dụng cho việc đầu tư:

 1. Trong lịch sử, ở giữa giai đoạn tâm ly tăng giá, thị trường điều chỉnh bắt đầu ngay trước khi đợt tăng giá bắt đầu và làm cho SOPR giảm xuống dưới 1. Đây có thể là thời điểm thích hợp để mua trước khi đợt tăng xuất hiện.

 2. Trong lịch sử, ở giữa giai đoạn tâm lý giảm giá, thị trường thay đổi ngay trước khi đợt giảm giá bắt đầu và làm cho SOPR tăng lên trên 1. Đây có thể là thời điểm phù hợp để bán trước khi đợt giảm giá xuất hiên.

Tại sao một vài chỉ số được sửa đổi

1) UTxO tồn tại ít hơn 1 giờ có thể có ý nghĩa không? (aSOPR)

aSOPR là viết tắt của SOPR đã điều chỉnh (Tỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra đã Chi tiêu/sử dụng).

Nó bắt nguồn từ SOPR tiêu chuẩn bằng cách loại trừ các UTxO có khoảng thời gian đầu vào-đầu ra có tuổi tồn tại dưới một giờ.

Nếu có quá nhiều UTxO được tạo trong thời điểm hiện tại, giá trị chỉ báo sẽ được tương đương bằng 1, điều đó có nghĩa là nhiều UTxO ngang bằng nhau.

pageaSOPR

2) Điều gì xảy ra nếu UTxO tuổi tồn tại dài hoặc ngắn chịu đựng thua lỗ? (LTH- SOPR, STH-SOPR)

LTH-SOPR là đại diện cho nhừng Người nắm giữ Dài hạn với SOPR (Tỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra đã Chi tiêu/ sử dụng).

Nó bắt nguồn từ SOPR tiêu chuẩn bằng cách chỉ để lại các UTxO có thời gian tồn tại hơn 155 ngày.

pageLTH-SOPR

DTH-SOPR là đại diện cho nhừng Người nắm giữ Ngắn hạn với SOPR (Tỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra đã Chi tiêu/sử dụng).

Nó bắt nguồn từ SOPR tiêu chuẩn bằng cách chỉ để lại các UTxO có thời gian tồn tại ít hơn 155 ngày nhưng nhiều hơn 1 giờ.

pageSTH-SOPR

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated