LTH-SOPR

Tỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra Dài hạn ( LTH-SOPR) là tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi (tồn tại hơn 155 ngày) với lợi nhuận tại thời điểm của khung dữ liệu.

Định nghĩa

Tỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra Dài hạn ( LTH-SOPR) là tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi (tồn tại hơn 155 ngày) với lợi nhuận tại thời điểm của khung dữ liệu.

Nó được tính bằng giá trị USD của đầu ra đã chi tiêu tại thời điểm sử dụng (giá trị thực) chia cho giá trị USD của đầu ra đã sử dụng tại thời điểm tạo (giá trị tại thời điểm tạo).

Giải nghĩa

Việc điều chỉnh được thực hiện bằng cách không tính đến các chuyển động của đồng xu tồn tại ít hơn 155 ngày để theo dõi các nhà đầu tư dài hạn. Điều này cho phép loại trừ các nhà đầu tư ngắn hạn hoặc các đồng tiền nhất thời và chỉ tập trung vào các chuyển động được nắm giữ dài hạn.

Bởi vậy độ phủ sòng của UTxO là 155 ngày < UTxOs

Bằng giá trị dữ liệu

 • Giá trị LTH-SOPR lớn hơn 1 ( LTH-SOPR > 1 )

  Ngụ ý rằng các đồng xu đã di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, trung bình được bán với lãi.

 • Giá trị LTH-SOPR chính xác bằng 1 ( LTH-SOPR = 1 )

  Ngụ ý rằng các đồng xu đã di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, trung bình được bán hòa vốn.

 • Giá trị LTH-SOPR nhỏ hơn 1 ( LTH-SOPR < 1 )

  Ngụ ý rằng các đồng xu đã di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, trung bình bị bán lỗ.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

 • LTH-SOPR có xu hướng cao hơn ngụ ý rằng lợi nhuận đang được hiện thực hóa với khả năng nguồn cung kém thanh khoản trước đây sẽ được đưa trở lại lưu thông thanh khoản

 • LTH-SOPR có xu hướng thấp hơn ngụ ý rằng các khoản lỗ đang được hiện thực và/hoặc các đồng tiền có lãi không được chi tiêu.

Last updated