SOPR Tỷ lệ (LTH-SOPR/STH-SOPR)

Tỷ lệ SOPR được tính bằng SOPR của người nắm giữ dài hạn chia cho SOPR của người nắm giữ ngắn hạn.

Định nghĩa

LTH/STH SOPR tính toán tỷ lệ giữa Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi tiêu/sử dụng của chủ sở hữu dài hạn & Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi tiêu/sử dụng của chủ sở hữu ngắn hạn. Giá trị cao hơn của tỷ lệ này có nghĩa là lợi nhuận đã chi tiêu của LTH cao hơn so với STH, điều này thường hữu ích cho việc xác định các đỉnh của thị trường.

SOPR Ratio=LTH-SOPRSTH-SOPR\text{SOPR Ratio}=\frac{\text{LTH-SOPR}}{\text{STH-SOPR}}

Giải nghĩa

Trong các thị trường tăng giá hoặc thời kỳ giá Bitcoin tăng giá nhanh chóng, tỷ lệ này có xu hướng cao hơn, theo lịch sử đây là thời điểm tốt để những người tham gia thị trường kiếm được lợi nhuận. Nó được tính bằng giá trị USD của đầu ra đã chi tiêu tại thời điểm sử dụng (giá trị thực) chia cho giá trị USD của đầu ra đã chi tiêu/ sử dụng tại thời điểm khởi tạo (giá trị tại thời điểm tạo). Do đó, phạm vi bao phủ UTXO là 155 ngày <tuổi UTXO.

Trong các thị trường giá xuống hoặc thời kỳ suy yếu kéo dài, tỷ lệ này có xu hướng thấp hơn khi lượng lợi nhuận từ LTH so với STH giảm. Trong lịch sử, các nhà đầu tư đã được lợi với chi phí đô la tính trung bình thành BTC và nắm giữ lâu dài khi tỷ lệ này dưới 1 trong thời gian dài trong giai đoạn thị trường giá xuống. Việc lấy lại một cách chắc chắn 1.0 với mức tăng tiếp theo cao hơn đã dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ và trong một số trường hợp là sự khởi đầu của một thị trường giá lên mới.

Bằng giá trị dữ liệu

 • Giá trị tỷ lệ SOPR lớn hơn 1

  Ngụ ý rằng nhiều người nắm giữ dài hạn đang kiếm được lợi nhuận

 • Giá trị Tỷ lệ SOPR chính xác bằng 1 ( LTH-SOPR =1 )

  Ngụ ý rằng những người nắm giữ ngắn hạn và những người nắm giữ dài hạn đang kiếm được lợi nhuận như nhau.

 • Giá trị tỷ lệ SOPR nhỏ hơn 1 ( LTH-SOPR < 1)

  Ngụ ý rằng nhiều người nắm giữ ngắn hạn đang kiếm được lợi nhuận hơn so với những người nắm giữ dài hạn.

By examining trend

 • SOPR Ratio trending higher implies profits are being realized with potential for previously illiquid supply being returned to liquid circulation

 • SOPR Ratio trending lower implies losses are being realized and/or profitable coins are not being spent.

This metric has been proposed by Daniel Joe, CQ Verified Author.

Last updated