STH-SOPR

Tỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra Ngắn hạn ( STH-SOPR) là tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi (tồn tại hơn 1 giờ và ít hơn 155 ngày) với lợi nhuận tại thời điểm của khung dữ liệu.

Định nghĩa

Tỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra Ngắn hạn ( STH-SOPR) là tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi (tồn tại hơn 1 giờ và ít hơn 155 ngày) với lợi nhuận tại thời điểm của khung dữ liệu.

Nó được tính bằng giá trị USD của đầu ra đã chi tiêu tại thời điểm sử dụng (giá trị thực) chia cho giá trị USD của đầu ra đã sử dụng tại thời điểm tạo (giá trị tại thời điểm tạo).

Giải nghĩa

Việc điều chỉnh được thực hiện bằng cách không tính đến các chuyển động của đồng xu tồn tại ít hơn một giờ và tồn tại trên 155 ngày để theo dõi các nhà đầu tư ngắn hạn. Điều này cho phép loại trừ các nhà đầu tư dài hạn hoặc các đồng tiền nhất thời và chỉ tập trung vào các chuyển động được nắm giữ ngắn hạn.

Bởi vậy độ phủ sòng của UTxO là Một Giờ < UTxOs < 155 ngày

Bằng giá trị dữ liệu

 • Giá trị STH-SOPR lớn hơn 1 ( STH-SOPR > 1 )

  Ngụ ý rằng các đồng xu đã di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, trung bình được bán với lãi.

 • Giá trị STH-SOPR chính xác bằng 1 ( STH-SOPR = 1 )

  Ngụ ý rằng các đồng xu đã di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, trung bình được bán hòa vốn.

 • Giá trị STH-SOPR nhỏ hơn 1 ( STH-SOPR < 1 )

  Ngụ ý rằng các đồng xu đã di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, trung bình bị bán lỗ.

Bằng cách kiểm tra xu hướng

 • STH-SOPR có xu hướng cao hơn Ngụ ý rằng các nhà đầu tư ngắn hạn đang nhận thấy tiền của họ đang trở nên có lãi hơn với điều kiện giao dịch.

 • STH-SOPR có xu hướng thấp hơn Ngụ ý rằng các nhà đầu tư ngắn hạn đang nhận thấy tiền của họ đang ít sinh lời hoặc lỗ hơn với điều kiện giao dịch.

Last updated