Tổng Tuổi Tiền (SCA)

Sum Coin Age ( SCA ) là tổng giá trị các sản phẩm của số ngày tồn tại đầu ra giao dịch chưa sử dụng các đồng xu và giá trị của nó.

Định nghĩa

Sum Coin Age ( SCA ) là tổng giá trị các sản phẩm của số ngày tồn tại đầu ra giao dịch chưa sử dụng của các đồng xu và giá trị của nó.

Giải nghĩa

Sum Coin Age (SCA) là tổng của "Số ngày Tồn tại" kết hợp với số ngày của tất các đồng xu trong một địa chỉ ví duy nhất được lưu giữ. Về nguyên tắc, SCA có xu hướng tăng giá trị vì nhiều BTC đang được khai thác và không phải tất cả các BTC đều di chuyển mọi lúc.

  • Giảm đột ngột: Các đồng tiền lâu không hoạt động đột nhiên dịch chuyển hàng loạt - Rủi ro biến động hoặc đảo ngược xu thế có thể xảy ra

  • Tăng lên liên tục: Tổng số ngày của các đồng tiền tồn tại tích lũy. SCA tăng lên liên tục nói chung là bình thường nhưng có thể chuyển thành áp lực bán khi giá thị trường bắt đầu tăng lên đột ngột.b

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated