Các dải Giá trị Đầu ra đã Chi tiêu/Sử dụng

Các dải Giá trị Đầu ra đã Chi tiêu/Sử dụng thể hiện sự phân bổ của tất cả các đầu ra đã chi tiêu theo giá trị của nó.

Định nghĩa

Các dải Giá trị Đầu ra đã Chi tiêu/Sử dụng thể hiện sự phân bổ của tất cả các đầu ra đã chi tiêu theo giá trị của nó. Mỗi dải màu biểu thị tổng giá trị của đầu ra đã sử dụng, có giá trị trong phạm vi được biểu thị. Chỉ báo này có thể được sử dụng để ước tính số lượng tiền được di chuyển bởi những người nắm giữ cá voi và bán lẻ

Spent Output Value Bands=ospent outputsvalueoI(aivalueo<bi)\text{Spent Output Value Bands} =\sum_{o \in \text{spent outputs}} \text{value}_o * \mathbb{I}(a_i \leq \text{value}_o < b_i)
\text{Spent Output Value Bands (%)} =\frac{\sum_{o \in \text{spent outputs}} \text{value}_o * \mathbb{I}(a_i \leq \text{value}_o < b_i)}{\sum_{o \in \text{spent outputs}} \text{value}_{o}} * 100
[ai,bi)[0,0.01),[0.01,0.1),[0.1,1),[1,10),[10,100),[100,1k),[1k,10k),[10k,inf)[a_i, bi) \in [0, 0.01), [0.01, 0.1), [0.1, 1), [1, 10), [10, 100), [100, 1k), [1k, 10k), [10k, inf)

Chỉ số

Định nghĩa

Các dải Giá trị Đầu ra đã Chi tiêu/Sử dụng

Mỗi dải màu biểu thị tổng giá trị của đầu ra đã sử dụng, có giá trị trong phạm vi được biểu thị.

Các dải Giá trị Đầu ra đã Chi tiêu/Sử dụng USD

Mỗi dải màu biểu thị tổng giá trị của đầu ra đã chi, có giá trị trong phạm vi được biểu thị bằng Giá trị USD.

Các dải Giá trị Đầu ra đã Chi tiêu/Sử dụng (%)

Mỗi dải màu biểu thị tỷ lệ của tổng giá trị đầu ra đã sử dụng, có giá trị trong phạm vi được biểu thị.

Giải nghĩa

Chỉ báo này có thể được sử dụng để ước tính số lượng tiền được dịch chuyển bởi những người nắm giữ cá voi và bán lẻ. Khi giá tăng/giảm, nên để ý các giá trị trong Các dải Giá trị đầu ra đã chi tiêu/sử dụng để hiểu rõ hơn về thị trường thông qua phân tích những người tham gia.

Không giống như Các dải Giá trị UTXO, Các dải Giá trị đầu ra đã chi tiêu/sử dụng tập trung vào các UTXO đã bị phá hủy trong khung dữ liệu đã thiết lập. Với sự trợ giúp của Các dải Giá trị đầu ra đã chi tiêu/sử dụng, có thể xác định chính xác UTXO có kích thước nào đã bị phá hủy với số lượng bao nhiêu. Sử dụng kiến thức này, các nhà đầu tư có thể tương quan chính xác bất kỳ chuyển động giá hoặc thay đổi nào trong mạng với hành động của cá voi/nhà bán lẻ.

Bằng giá trị dữ liệu

  • Giá trị cao (Giá trị gốc) & Chi phối (%) trong Dải giá trị Đầu ra đã chi tiêu nhất định - Chủ yếu chịu trách nhiệm cho những thay đổi trong mạng

Ví dụ nếu Dải giá trị UTXO từ 1 nghìn đến 10 nghìn có Dải giá trị Đầu ra đã chi tiêu/sử dụng lớn nhất về mặt giá trị hoặc mức độ chi phối, thì có thể hiểu rằng các nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 1 nghìn đến 10 nghìn phần lớn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ biến động giá hoặc thay đổi nào xảy ra trong thị trường trong một khung số liệu đã thiết lập.

Liên kết tới dữ liệu của chúng tôi

Last updated