UTXO Các Dải (Tuổi)

  1. UTXO Age Bands là một tập hợp tất cả các nguồn cung đang hoạt động được dịch chuyển lần cuối trong một khoảng thời gian xác định.

  2. Mỗi dải màu đại diện cho các tiêu chuẩn nêu dưới đây.

  3. Do được phân loại theo Nhóm tuổi, các chỉ số này cho phép nhà đầu tư suy ra những thay đổi của thị trường theo quãng tuổi của 'nhà đầu tư' ở phạm vi rộng như 'Nhà đầu tư dài hạn'/'Nhà đầu tư ngắn hạn' hoặc rút ra ý nghĩa được thiết lập bởi các nhóm thuần tập độ tuổi cụ thể.

Sự khác biệt giữa các số liệu này là gì?

Mỗi dải màu đại diện cho các tiêu chuẩn được nêu dưới đây.

1) Tìm ra 'Tổng số lượng UTXO' của từng nhóm tuổi

Giá trị của các Dải tuổi UTxO phù hợp theo quãng độ tuổi biểu thị tổng giá trị của các UTXO đang tồn tại, bị dịch chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị bằng giá trị gốc.

pageUTXO Các dải Tuổi

2) Tìm hiểu 'Vốn hóa Thực tế' các dải tuổi

Vốn hóa Thực tế - Các dải tuổi UTXO hiển thị phân phối vốn hóa thực tế của một nhóm tuổi cụ thể. Mỗi dải màu đại diện cho Vốn hóa Thực tế của các UTXO đang tồn tại, được bị di chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị bằng giá trị USD.

pageVốn hóa thực tế - Các dải Tuổi UTXO

3) Tìm hiểu 'Số lượng các UTXO' của từng nhóm tuổi

Đếm UTXO - các Dải tuổi hiển thị số lượng UTXO được dịch chuyển lần cuối trong một dải tuổi cụ thể. Mỗi dải màu đại diện cho số lượng UTXO tồn tại, được di chuyển lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị.

pageSố lượng UTXO - Các dải tuổi

4) Tìm ra từng nhóm tuổi chịu trách nhiệm về đầu ra đã chi tiêu/sử dụng

Các Dải tuổi Đầu ra đã Sử dụng/chi tiêu là một tập hợp tất cả các đầu ra đã sử dụng được tạo trong một độ tuổi xác định. Mỗi dải màu biểu thị tổng giá trị của đầu ra đã sử dụng/chi tiêu, được tạo lần cuối trong khoảng thời gian được biểu thị.

Các bước

1. CryptoQuant thu thập các UTXO đã bị phá hủy trong một khung dữ liệu nhất định

2. CryptoQuant phân loại chúng theo từng dải và hiển thị kết quả theo giá trị hoặc theo tỷ lệ phần trăm

3. Các nhà đầu tư giải nghĩa các giá trị được phân loại và kết luận UTXO của nhóm tuổi nào chịu trách nhiệm chính cho bất kỳ thay đổi nào trên thị trường.

pageCác Dải Tuổi Đầu ra đã Sử dụng/Chi tiêu

Last updated