Giá thực tế - Các dải tuổi UTXO

Phân bổ giá thực tế theo độ tuổi của UTxO là một tập hợp các mức giá đã hiện thực cùng với các nhóm tuổi.

Định nghĩa

Phân bổ giá thực tế theo độ tuổi của UTxO là một tập hợp các mức giá đã hiện thực cùng với các nhóm tuổi. Các số liệu giúp chúng ta tổng quan về hành vi nắm giữ của từng nhóm bằng cách xếp chồng một tập hợp các mức giá thực tế khác nhau. Realized price được tính bằng Realized Cap chia cho tổng nguồn cung.

UTxO Realized Price Age Distribution=UTxO Realized Age Distribution for each band (USD)UTxO Age Distribution for each band (Native)\text{UTxO Realized Price Age Distribution} = \frac{\text{UTxO Realized Age Distribution for each band (USD)}}{\text{UTxO Age Distribution for each band (Native)}}

Last updated